คำว่า ' ภพหน้า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า next life
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : next incarnation; next world; the other world
คำที่คล้ายกัน : ชาติหน้า, โลกหน้า
หน่วยนับ : ภพ
ตัวอย่างประโยค : เจ้าต้องสั่งสมบุญบารมีไว้เสียตอนนี้เพื่อภพหน้าจะได้อยู่สุขสบาย
ความหมายภาษาไทย : โลกหรือชาติใหม่ในวัฏสงสารหลังจากที่ตายไปแล้วในชาตินี้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ