คำว่า ' ผู้รับประกัน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า insurer
คำที่คล้ายกัน : ผู้รับประกันภัย
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : บริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประกันตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
ความหมายภาษาไทย : คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ