คำว่า ' พระภิกษุสงฆ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า monk
คำที่คล้ายกัน : พระสงฆ์
หน่วยนับ : รูป
ตัวอย่างประโยค : เขาปวารณาตัวเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกในพุทธศาสนาทันทีที่ฟังเทศน์จบ
ความหมายภาษาไทย : ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ