คำว่า ' ความย่อยยับ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ruin
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : destruction; havoc; calamity; devastation; demolition; ravages; annihilation
คำที่คล้ายกัน : ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้
ตัวอย่างประโยค : ความย่อยยับของเศรษฐกิจชาติเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ