คำว่า ' รายย่อย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า minor item
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : small group; small batch
หน่วยนับ : ราย
ตัวอย่างประโยค : ผู้ผลิตรายใหญ่ต้องสูญเสียลูกค้าให้กับรายย่อย
ความหมายภาษาไทย : รายที่มีความสำคัญน้อย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ