คำว่า ' มหา 2 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in all
ตัวอย่างประโยค : ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย
ความหมายภาษาไทย : สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ