คำว่า ' ภยันตราย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า danger
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : risk; peril; harm and danger; hazard
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน
ความหมายภาษาไทย : ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ