คำว่า ' ยกฐานะ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า promote
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : raise one's position; raise one's status
คำที่คล้ายกัน : เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ
คำตรงกันข้าม : ลดฐานะ
ตัวอย่างประโยค : ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459
ความหมายภาษาไทย : เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ