คำว่า ' เณร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า novice
คำที่คล้ายกัน : สามเณร
หน่วยนับ : รูป
ตัวอย่างประโยค : เพราะความเป็นเด็กทำให้เณรน้อยรูปนักที่จะเรียนรู้ธรรมได้อย่างลึกซึ้ง และอยู่ในกฎระเบียบตลอด
ความหมายภาษาไทย : ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ