คำว่า ' ดอน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า highland
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : high ground; dry land; prominence
คำที่คล้ายกัน : ที่สูง, ที่ดอน
คำตรงกันข้าม : ที่ต่ำ,ที่ราบ, ที่ลุ่ม
ตัวอย่างประโยค : ที่ดอนไม่เหมาะแก่การปลูกข้าว
ความหมายภาษาไทย : ที่สูงซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับที่ลุ่ม, ที่เขิน, ที่ห่างน้ำ, เนิน, โคก, โขด, เขิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ