คำว่า ' ตกนรก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า go to hell
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be in hell
คำที่คล้ายกัน : ลงนรก
คำตรงกันข้าม : ขึ้นสวรรค์
ตัวอย่างประโยค : ตามหลักศาสนาพุทธ ถ้าใครทำชั่วผู้นั้นจะต้องตกนรก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ