คำว่า ' พระอุปัชฌาย์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า preceptor
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : priest who officiates at an ordination ceremony
คำที่คล้ายกัน : อุปัชฌาย์, อุปัชฌาย, อุปัชฌายะ
หน่วยนับ : รูป, องค์
ตัวอย่างประโยค : มหาเถรสมาคมมีคำสั่งให้พระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พระภิกษุสามเณรที่พระอุปัชฌาย์บวชให้
ความหมายภาษาไทย : พระเถระผู้เป็นประธานการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ