คำว่า ' พระอรหันต์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Buddhist saint
คำที่คล้ายกัน : อรหันต์
หน่วยนับ : องค์
ตัวอย่างประโยค : สิ่งที่ทำให้องคุลีมารเป็นพระอรหันต์ได้ คือ ความเพียรพยายามในการเอาชนะกิเลส
ความหมายภาษาไทย : ผู้สำเร็จธรรมสูงสุดในประพุทธศาสนา, ผู้บรรลุพระนิพพาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ