คำว่า ' ผู้รักษาการ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า one acting temporarily in place of
คำที่คล้ายกัน : คนรักษาการ
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี
ความหมายภาษาไทย : ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ