คำว่า ' ผู้ด้อยโอกาส ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า one who is disadvantaged
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : one who gets fewer opportunities
ตัวอย่างประโยค : การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบท ที่มีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจำนวนมาก
ความหมายภาษาไทย : ผู้ที่มีโอกาสในสิ่งที่ดีๆ น้อยกว่าผู้อื่น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ