คำว่า ' อินทรีย์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า organism
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : living things
ตัวอย่างประโยค : ปุ๋ยชนิดนี้เกิดจากการทับถมของอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นเวลานาน
ความหมายภาษาไทย : สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ