คำว่า ' ผู้ยืม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า borrower
คำที่คล้ายกัน : ผู้ขอยืม, คนยืม
คำตรงกันข้าม : ผู้ให้ยืม
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : เมื่อยืมหนังสือ ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ยืมไว้ด้วยทุกครั้ง
ความหมายภาษาไทย : ผู้ที่นำของผู้อื่นมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ