คำว่า ' นักการศึกษา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า educator
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : pedagogue; instructor; principal; educationist
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความหมายภาษาไทย : ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ