คำว่า ' ธรรมะ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dharma
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : virtue codes of moral; scruples; rectitude
คำที่คล้ายกัน : คุณความดี, ธรรม, ความถูกต้อง
รากศัพท์ : (บาลี, สันสกฤต)
ตัวอย่างประโยค : พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ