คำว่า ' ฐานกรณ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า alveolar ridge
ตัวอย่างประโยค : ผู้บอกภาษาในอุดมคติคือผู้ที่มีฐานกรณ์ในการออกเสียงครบถ้วน
ความหมายภาษาไทย : อวัยวะซึ่งเป็นที่ตั้งและอวัยวะที่เคลื่อนที่ภายในช่องปากที่ทำให้เกิดเสียงในการพูด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ