คำว่า ' จิตภาพ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mentality
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : perceptual framework
ตัวอย่างประโยค : การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องดูปัจจัยที่สำคัญๆ อันได้แก่ จิตภาพ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ เป็นต้น
ความหมายภาษาไทย : ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางที่ใช้หมายถึง วิสัยสามารถของจิต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ