คำว่า ' มัชฌิม ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า middle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : moderate; medium; intermediate; mean
คำที่คล้ายกัน : กลาง, ปานกลาง
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : ในยามมัชฌิมวัยข้าพเจ้าได้ท่านเจ้าคุณที่คอยปกป้องดูแลรักษา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ