คำว่า ' ฎีกา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า request for treasury payment
รากศัพท์ : (บาลี)
หน่วยนับ : ฎีกา
ตัวอย่างประโยค : รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง
ความหมายภาษาไทย : ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ