คำว่า ' ญาณ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า perception
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : insight; knowledge
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
ตัวอย่างประโยค : เมื่อใจเราหนักแน่นเป็นกลางแล้ว ความคิดพิจารณาญาณก็กระจ่างแจ่มใส เป็นไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์
ความหมายภาษาไทย : ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ