คำว่า ' ฌาน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า meditative absorption
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : one-pointed meditation; contemplation
คำที่คล้ายกัน : สมาธิ, ภาวะจิตสงบ
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
ตัวอย่างประโยค : พระบางองค์มีฌานสูงมาก
ความหมายภาษาไทย : ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์, การเพ่งอารมณ์จนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ