คำว่า ' ซอ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fiddle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bamboo stump; bamboo clump; violin
หน่วยนับ : คัน
ตัวอย่างประโยค : เขาถนัดเล่นเครื่องดนตรีประเภทซอมากที่สุด
ความหมายภาษาไทย : ชื่อเครื่องดนตรีพวกหนึ่งสำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง มีหลายชนิด เช่น ซออู้, ซอด้วง, ซอสามสาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ