คำว่า ' มหัพภาค ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า full stop
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : period
คำที่คล้ายกัน : เครื่องหมายมหัพภาค
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : ในภาษาอังกฤษจะใช้มหัพภาคหรือจุด ( . ) เมื่อจบประโยคหนึ่งๆ เสมอ
ความหมายภาษาไทย : ชื่อเครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ .
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ