คำว่า ' ประมวลการสอน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า syllabus
หน่วยนับ : เล่ม, ฉบับ
ตัวอย่างประโยค : ครูทุกคนจะต้องจัดเตรียมประมวลการสอนก่อนเปิดเรียน
ความหมายภาษาไทย : หนังสือหรือเอกสารที่แสดงเนื้อหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ