คำว่า ' มหาวิทยาลัยเปิด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Open University
คำตรงกันข้าม : มหาวิทยาลัยปิด
หน่วยนับ : มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างประโยค : เขาเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดเพราะไม่มีเวลาที่จะไปเข้าห้องเรียน
ความหมายภาษาไทย : มหาวิทยาลัยซึ่งผู้ใหญ่สามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้ทางไปรษณีย์ และติดตามบทเรียนได้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ