คำว่า ' ยกตัวอย่าง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า exemplify
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : illustrate; typify; instance; embody; give an example of
คำที่คล้ายกัน : เล่า, เสนอ, อธิบาย
ตัวอย่างประโยค : ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข
ความหมายภาษาไทย : แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ