คำว่า ' ร่องผัก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า vegetable furrow
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : vegetable bed
หน่วยนับ : ร่อง
ตัวอย่างประโยค : เขาอำนวยประโยชน์ให้เจ้าของเรือกสวนที่ตนอาศัยอยู่ โดยไล่สัตว์ที่เป็นศัตรูกับพืชผล และดายหญ้าตามร่องผัก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ