คำว่า ' ฉบับ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า copy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : issue; edition; version
คำที่คล้ายกัน : เล่มหนังสือ, แผ่นจดหมาย, แผ่นเอกสาร
หน่วยนับ : ฉบับ
ตัวอย่างประโยค : เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป
ความหมายภาษาไทย : หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ