คำว่า ' ตรึงราคา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า peg the price
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fix the price
ตัวอย่างประโยค : กระทรวงศึกษาธิการขอให้สำนักพิมพ์เอกชนตรึงราคาหนังสือไว้
ความหมายภาษาไทย : ทำให้ราคาอยู่ตัวหรือคงที่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ