คำว่า ' เวไนย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า teachable person
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : tractable person
ตัวอย่างประโยค : สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อริยสัจจธรรมเสด็จสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งปวง
ความหมายภาษาไทย : ผู้ควรแนะนำสั่งสอน, ผู้พึงดัดได้สอนได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ