คำว่า ' ห่าง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be different
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be dissimilar
ตัวอย่างประโยค : ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคของแต่ละบริษัทห่างกันมาก
ความหมายภาษาไทย : แตกต่าง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ