คำว่า ' อ.ส.ค. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Dairy Farming Promotion Organization of Thailand
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : DPO
คำที่คล้ายกัน : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ