คำว่า ' มุมป้าน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า obtuse angle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : angle between 90 and 180 part of circle
หน่วยนับ : มุม
ความหมายภาษาไทย : มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 90 องศา กับ 180 องศา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ