คำว่า ' มุนิ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ascetic
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : sage; saint; priest; monk; hermit; holy man; wise man; intellectual
คำที่คล้ายกัน : มุนี, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
ตัวอย่างประโยค : เขาถือว่าข้อความต่างๆ ในอุปนิษัทเป็นอุทานของมุนีที่เปล่งออกมาเป็นครั้งคราว
ความหมายภาษาไทย : ผู้บำเพ็ญตบะที่นุ่งห่มสีเหลือง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ