คำว่า ' พ.ร.ฎ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า royal decree
คำที่คล้ายกัน : พระราชกฤษฎีกา
ความหมายภาษาไทย : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ