คำว่า ' พ.ร.ก. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า king's order
คำที่คล้ายกัน : พระราชกำหนด
ความหมายภาษาไทย : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจบริหาร ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ