คำว่า ' พารามิเตอร์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า parameter
ความหมายภาษาไทย : ค่าคงที่หรือค่าคงตัวเฉพาะการณ์ที่กำหนดขึ้นในนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ