คำว่า ' ถ.พ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า specific gravity
คำที่คล้ายกัน : ความถ่วงจำเพาะ
ความหมายภาษาไทย : อัตราส่วนของน้ำหนักของเทหวัตถุกับน้ำหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้น โดยทั่วไปใช้น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 ํ ซ. เป็นสารมาตรฐาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ