คำว่า ' พระโพธิสัตว์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bodhisattva
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Buddha
คำที่คล้ายกัน : พระพุทธเจ้า
หน่วยนับ : องค์
ตัวอย่างประโยค : ภาพแต่ละกลุ่มสร้างขึ้นด้วยตัวเอกที่มีพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์เป็นประธาน หรือเป็นหลักขององค์ประกอบ
ความหมายภาษาไทย : ผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ