คำว่า ' พก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong
ตัวอย่างประโยค : คนโบราณชอบเก็บเงินไว้ที่ชายพก
ความหมายภาษาไทย : สิ่งที่มีลักษณะคล้ายถุงเล็กๆ โดยรวบริมผ้านุ่งขึ้นมาไขว้ไว้ที่ท้อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ