คำว่า ' พ.ร.บ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า act
คำที่คล้ายกัน : พระราชบัญญัติ
หน่วยนับ : ฉบับ, เล่ม
ตัวอย่างประโยค : ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการประกาศ พ.ร.บ. ประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2464
ความหมายภาษาไทย : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ