คำว่า ' งบประมาณแผ่นดิน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า annual government statement of expenditure
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : budget
ตัวอย่างประโยค : รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท
ความหมายภาษาไทย : บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ