คำว่า ' ฝรั่ง 2 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า guava
คำที่คล้ายกัน : ต้นฝรั่ง, ลูกฝรั่ง, ผลฝรั่ง
หน่วยนับ : ลูก, ผล
ตัวอย่างประโยค : ผลไม้ที่สายทิพย์ชอบที่สุดคือฝรั่ง
ความหมายภาษาไทย : ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Psidium guajava Linn. ในวงศ์ Myrtaceae ผลกินได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ