คำว่า ' ผู้ว่าจ้าง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า employer
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : boss; proprietor
คำที่คล้ายกัน : นายจ้าง
คำตรงกันข้าม : ลูกจ้าง
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน
ความหมายภาษาไทย : ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ