คำว่า ' งานปี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า annual festival
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : annual festivity; annual fair
คำที่คล้ายกัน : งานประจำปี
หน่วยนับ : งาน
ตัวอย่างประโยค : งานปีของท้องถิ่นมักจะจัดขึ้นปีละครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่ละปี
ความหมายภาษาไทย : งานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ