คำว่า ' งบประมาณ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า budget
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : estimate; statement
คำที่คล้ายกัน : งบดุล, งบบัญชี
หน่วยนับ : บาท
ตัวอย่างประโยค : คณะวิจัยติดตามผลจัดทำมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนใช้วางแผนงบประมาณ
ความหมายภาษาไทย : ประมาณการรายรับและรายจ่าย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ